მიმღები, გადაუდებელი მომსახურება

გადაუდებელი მედიცინაეს არის მულტიდისციპლინური სპეციალობა, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა სირთულის მწვავე ან გამწვავებული ქრონიკული ჩივილების მქონე პაციენტების მართვას, დიფერენციალური დიაგნოზის ჩატარებას, ჩივილების მოხსნა/დასტაბილებას, პაციენტის დისპოზიციაზე გადაწყვეტილების მიღებას და შესაბამისი რეკომენდაციების მიცემას. გადაუდებელი მედიცინის ექიმის სამუშაო არეალია გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტი (განყოფილება)/სამსახური და პრეჰოსპიტალური სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებები. აღნიშნულ დეპარტამენტში (განყოფილებაში)/სამსახურში პაციენტების მართვა ხდება მაქსიმუმ 24 საათის განმავალობაში.

თემები

facebook