ვაკანსიის დასახელება
ფოტოსურათი
სახელი და გვარი
დაბადების თარიღი და ადგილი
ოჯახური მდგომარეობა
საცხოვრებელი მისამართი
ტელეფონი და ელ.ფოსტა

სამუშაო გამოცდილება

სამუშაოს დაწყების და დასრულების თარიღი კომპანიის სახელწოდება დაკავებული თანამდებობა

განათლება

სწავლის დაწყების და დასრულების თარიღი სასწავლო დაწესებულების სახელწოდება მიღებული კვალიფიკაცია

ტრენინგები, სემინარები, სასწავლოკურსები

თარიღი სასწავლო დაწესებულების სახელწოდება კურსის სახელწოდება

სერტიფიკატები

სერტიფიკატის მოპოვების თარიღი სერტიფიკატის სახელწოდება და გამცემი ორგანიზაცია

ენების ცოდნა (მშობლიური, კარგად, საშუალოდ, ელემენტარულად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა

თქვენთვის მისაღები შემოსავლის ოდენობა მოცემულ ვაკანსიაზე (დარიცხული ხელფასი GEL)

სხვა ინფორმაცია (სურვილის მიხედვით)